مخزن مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نوع مخزن مورد نظر خودرا انتخاب کنید.
304
316
مرحله بعد
حجم دلخواه برای مخزن مورد نظر را وارد کنید.
مرحله بعد
انواع کف مخزن
کف قیف
کف شیب
کف گنبدی
کف تخت
مرحله بعد
انواع بدنه مخزن
تک جدار
دوجداره(عایق)
سه جداره(آب عایق)
مرحله بعد
انواع سقف مخزن
بدون سقف
یک تکه
دوتکه بازشونده
سه تکه بازشونده
مرحله بعد
انواع همزن
همزن از سقف
همزن از جدار
مرحله بعد
انواع پرداخت بدنه
2B
#4
#8
مرحله بعد
انواع پایه
پایه هرمی
پایه مخروطی
پایه لوله ای
مرحله بعد
انواع اتصالات
جوشی
پیچی
مقدار مورد نظر را انتخاب کنید
1.4"
4"
مقدار مورد نظر را انتخاب کنید
پروانه ای
توپی
کشویی
مرحله بعد
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید.
ثبت